Het advies is door René Butter opgesteld voor het Kenniscentrum voor Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht

Titel: Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek in het Kenniscentrum voor Sociale Innovatie: een aanzet tot integraal prestatiemanagement.

Samenvatting
Het doel van het advies is om een aanzet te doen voor een brede, pluralistische visie op het prestatiemanagement voor lectoraten in het hbo. We stellen een uitputtende en transparante, maar ook werkbare benadering voor. Deze zou enerzijds duidelijkheid moeten verschaffen, maar tegelijkertijd ruimte voor maatwerk moeten laten. Het kenniscentrum bevat namelijk zowel sociaalwetenschappelijk als juridisch georiënteerde onderzoekers die, als het gaat om hun onderzoeksmethodologische benadering, ook verschillende posities kunnen innemen op het continuüm tussen puur kwalitatief en puur kwantitatief onderzoek. Het uitgangspunt achter de voorgestelde benadering van het prestatiemanagement is dat het gelet op de rol van lectoraten in zowel werkveld als onderwijs om meer gaat dan uitsluitend het rubriceren en kwantificeren van onderzoekspublicaties. Wij streven er ook naar dat de beoogde werkwijze de positief kritische dialoog binnen en tussen lectoraten stimuleert, verwachtingen expliciet maakt, motiverend is en zo bijdraagt aan de zelfsturing door lectoren en hun kenniskringen. Daarnaast zou de algemene en onderzoeksmethodogische professionaliteit en het human resource management van de onderzoeks- en adviesfunctie van het kenniscentrum erdoor bevorderd moeten worden. Wij gebruiken de term prestatiemanagement dan ook om te aan te geven dat ons doel is om handreikingen te doen voor zowel het evalueren van prestaties uit het verleden als het bevorderen van goede prestaties in de toekomst.